Proizvodnja, dostupnost, uporaba i tokovi biomase u Europskoj uniji: Prvi rezultati dobiveni integriranom procjenom

Biomasa je organski materijal koji dobivamo od biljaka i životinja. On je osnova bioekonomije, koja “obuhvaća one dijelove gospodarstva koji koriste obnovljive biološke resurse s kopna i mora – kao što su energetski usjevi, šume, ribe, životinje i mikroorganizmi – za proizvodnju hrane, materijala i energije”.

Donositelji odluka EU moraju imati uvid dostupnost biomase, potražnju, troškove i povezane učinke kako bi mogli donositi čvrste i utemeljene politike koje će pomoći da Europa postane resursno učinkovita i održiva ekonomija, kako je navedeno u EU bioekonomskoj strategiji (2012) i akcijskom planu. Podržano je to studijom o procjeni potencijala biomase koju je proveo JRC, osnovan 2015. godine s ciljem pružanja podataka, modela i analiza o EU i globalnoj dostupnosti i potražnji biomase te o njezinoj ekološkoj, društvenoj i ekonomskoj održivosti. Ovo izvješće je prvi javni rezultat istraživanja JRC-a.

Glavne točke izvješća

Izvješće se bavi biomasom koja se proizvodi u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i akvakulturi te sektorima algi na temelju dostupnih podataka i znanja, te ističe nedostatke i temeljne nesigurnosti. Također daje detaljne smjernice o tome kada i kako bi trebalo primijeniti različite pristupe modeliranju životnog ciklusa (LCA).

Evolucija proizvodnje poljoprivredne biomase (ekonomska proizvodnja i ostaci u Mt suhe tvari godišnje) u EU-28 od 1998. do 2015. godine.

U EU se godišnje sakuplja i koristi oko 800 Mt biomase (ST) (578 Mt poljoprivreda, 227 Mt šumarstvo, 1,5 Mt ribarstvo i akvakultura, 0,03 Mt alge).

Prosječna godišnja proizvedena biomasa u kopnenim (poljoprivrednim i šumarskim) sektorima EU-a je blizu 1.500 Mt (ST) (oko 1.000 Mt poljoprivreda, 500 Mt šumarstvo). Međutim, ne može se sakupiti sva proizvedena biomasa – neki od njih ostaju na tlu za održavanje ciklusa ugljika i drugih uloga ekosustava.

Što se tiče udjela suhe tvari, biomasa iz morskih sektora (ribarstvo i akvakultura, alge) znatno je niža od one iz kopnenih sektora, što godišnje osigurava nešto manje od 2 Mt suhe tvari.

46% poljoprivredne proizvodnje odnosi se na ostatke, od čega se oko četvrtine prikuplja. U prosjeku se prikuplja dvije trećine neto godišnje sječe šuma EU-a – preostala trećina proizvedenog drva ostane u šumi, povećavajući zalihe ugljika.

Sveukupno EU, uključujući trgovinu i ishranu, godišnje koristi više od 1 milijarde tona suhe biomase. Više od 60% koristi se u sektoru hrane za životinje, zatim slijedi bioenergija (19,1%) i biomaterijali (18,8%).

EU ukupni neto uvoz biomase – biljne hrane, krutih biogoriva, ribe, morskih plodova i algi nadmašuju izvoz životinjskih i prerađenih proizvoda, kao i proizvode od masivnog drva i papira i kartona.

Što se tiče domaće ponude i trgovine, poljoprivreda (65,5%) je najveći sektor opskrbe biomasom u EU, a slijede ga šumarstvo (34,2%) i morski sektori (0,4%).

Utjecaj bioloških i fosilnih proizvoda na okoliš

Većina sirovina na bazi biogoriva oslobađa manje stakleničkih plinova (GHG) od fosilnih proizvoda. Međutim, emisije stakleničkih plinova uvelike variraju ovisno o logistici, vrsti sirovina, upravljanju zemljištem i ekosustavima, učinkovitosti resursa i korištenoj tehnologiji. Potrebno je razmotriti sve uporabe biomase i njihove neizravne učinke kako bi se izmjerio potencijal ublažavanja klimatskih promjena u biološkim proizvodima.

Prečesto, procjene utjecaja na okoliš bioloških sustava usredotočuju se isključivo na klimatske promjene i emisije ugljika. Međutim, biološki sustavi mogu dovesti do kompromisa između ublažavanja klimatskih promjena i negativnih utjecaja na biološku raznolikost ili usluge ekosustava. Potrebno je izvršiti više istraživanja u tom području.

Kao dugoročni projekt, studija biomase JRC-a dodatno će istražiti nedostatke utvrđene u ovom izvješću. U budućim izvješćima predstavit će se druge važne komponente studije, kao što je okvir za modeliranje za razvoj perspektivnih scenarija ponude i potražnje biomase.

Cjelovitom izvještaju pristupite ovdje!